You need to be a member of ISKCON Desire Tree | IDT to add comments!

Join ISKCON Desire Tree | IDT

Comments

 • Volunteer

  devo 'parāhṇe madhu-hogradhanvā
  sāyaḿ tri-dhāmāvatu mādhavo mām
  doṣe hṛṣīkeśa utārdha-rātre
  niśītha eko 'vatu padmanābhaḥ

  May Lord Madhusūdana, who carries a bow very fearful for the demons, protect me during the fifth part of the day. In the evening, may Lord Mādhava, appearing as Brahmā, Viṣṇu and Maheśvara, protect me, and in the beginning of night may Lord Hṛṣīkeśa protect me. At the dead of night (in the second and third parts of night) may Lord Padmanābha alone protect me.

 • Volunteer

  śrīvatsa-dhāmāpara-rātra īśaḥ
  pratyūṣa īśo 'si-dharo janārdanaḥ
  dāmodaro 'vyād anusandhyaḿ prabhāte
  viśveśvaro bhagavān kāla-mūrtiḥ

  May the Supreme Personality of Godhead, who bears the Śrīvatsa on His chest, protect me after midnight until the sky becomes pinkish. May Lord Janārdana, who carries a sword in His hand, protect me at the end of night (during the last four ghaṭikās of night). May Lord Dāmodara protect me in the early morning, and may Lord Viśveśvara protect me during the junctions of day and night.

 • Beautiful painting, prabhuji! HK!
 • hare krishna pr..

   

 • Dandvat Pranam Prabhuji..

  PAMHO...

  Thanks for your association.

  Hare Krishna!!!

   

 • Hare Krishna Prabhuji.....Thank u very much for ur concern. By Krishna's Mercy, Pulling on..........
 • hare krishna prabhu,PAMHO.....!
 • Volunteer
  2534881406?profile=original
 • Volunteer
 • Volunteer
This reply was deleted.