This Nityananda Trayodashi marks the 19th anniversary of ISKCON Desire Tree - Hare Krsna TV. 

Every tree needs nourishment in order to serve others. 

Donate

Serving mankind through _ _ Websites, _ _ Apps, _ _Youtube Video and Hare Krsna Tv Channel. Reaching out to more than 50 Million Homes Worldwide. 

shivkumar posted photos
Jul 19, 2019
shivkumar posted videos
May 15, 2019
shivkumar left a comment for anu datti
"hare krishna "
May 15, 2019
shivkumar left a comment for sakshi
"HARE KRISHNA MATA JI THANKS"
May 15, 2019
shivkumar posted a blog post
GOVINDAASHTAKAM सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशम् । गोष्ठप्राङ्गणरिङ्खणलोलमनायासं परमायासम् । मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारम् । क्ष्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ 1 ॥मृत्स्नामत्सीहेति यशोदाताडनशैशव सन्त्रासम् ।…
May 14, 2019