dinesh sharma commented on Saci Gaurasundara Dasa's blog post Srimad-Bhagavatam - Canto 2 Chapter 8 Text 17
"i am chanting one mala prabhu jee ki jai hare krishna ratlam mp india"
May 14, 2019
dinesh sharma commented on Gadadhar das's blog post ----- क्रोध मतलब खतरा -----
"16 ch 01 sholoka abhyam prabhu jee hare krishna ab mai krodh nahi karuga dinesh ratlam mp i am recite hare krishna daily"
May 14, 2019