Volunteer

Dear Devotees,
Please accept my humble obeisances.
All glories to Srila Prabhupada.

I originally intended this group for philosophical discussions among Latvian speaking devotees. Personally I very much like learning and discussing Krishna conscious philosophy. However, I was not able to find many Latvian speaking devotees interested in such discussions. Therefore, hoping to be able to better serve devotees, I have decided to shortly change both the language and the theme of this group.

I am very inspired by the instructions of Srila Prabhupada and his followers on simple life and high thinking. Since spring 2012, I have been trying to live and practice Krishna consciousness in a simple rural environment, with its austerities, challenges an rewards. I have decided to rename this group as Simple Living, High Thinking - Philosophy and Application, and invite all devotees who are in any way connected to or interested in practicing Krishna consciousness in a rural environment share their philosophical thoughts and practical experiences in this matter.

Krishna consciousness is transcendental to all mundane situations. One does not need to move to countryside to develop pure love for Krishna and go back to Godhead. Many of the greatest devotees spend much of their time travelling from one big city to another, sharing Krishna consciousness with as many people as possible. Others take great austerities to serve and maintain their ISKCON preaching centers and projects in the cities, thus earning the mercy of Guru and Krishna. Simple and natural life is not spiritual on its own. But Srila Prabhupada wanted devotees to also live and demonstrate a simple life in the countryside, and the rural environment and village life is in many ways the most natural and conducive situation for living a full, happy and healthy human life and remaining in spiritual consciousness.

I will try to regularly share here authoritative philosophy along with my own experience on simple life and high thinking, and I heartily invite other devotees to do the same. Please share your questions/desires/sugestions on how it could be improved. I will henceforward post in English, but will provide Latvian translation upon request. Comments and questions may be added in both languages.

Hare Krishna!

Your humble servant,
Madhavi-lata d.d.

Dārgie Vaišnavi!
Lūdzu pieņemiet manus cieņas apliecinājumus.
Lai slavēts Šrīla Prabhupāda.

Sākotnēji biju iecerējusi šo grupu filozofiskām diskusijām latviešu valodā. Man pašai ļoti patīk mācīties un apspriest Krišnas apziņas filozofiju. Bet man nav izdevies atrast daudz bhaktu, kuriem interesētu šādas diskusijas.Tāpēc cerībā labāk kalpot Vaišnaviem, esmu nolēmusi drīzumā mainīt šīs grupas valodu un tēmu.

Mani ļoti iedvesmo Šrīlas Prabhupādas un viņa sekotāju norādījumi par vienkāršu dzīvi un augstu domāšanu. No 2012. gada pavasara esmu mēģinājusi dzīvot un praktizēt Krišnas apziņu vienkāršā lauku vidē, ar visām tās askēzēm, izaicinājumiem un atalgojumiem. Esmu nolēmusi mainīt šīs grupas nosaukumu uz "Vienkārša dzīve, augsta domāšana - filozofija un tās pielietojums." Aicinu visus bhaktas, kuri jebkādā veidā ir saistīti ar vai interesējas par Krišnas apziņas praktizēšanu lauku vidē, dalīties savās filozofiskajās domās un praktiskajā pieredzē par šo tēmu.

Krišnas apziņa nav atkarīga ne no kādiem materiālajiem apstākļiem. Nav vajadzīgs pārvākties uz laukiem, lai attīstītu tīru mīlestību uz Krišnu un atgrieztos mājās pie Dieva. Daudzi visdiženākie bhaktas pavada daudz laika ceļojot no vienas lielpilsētas uz otru, lai dalītos Krišnas apziņā ar iespējami daudziem cilvēkiem. Citi uzņemas lielas askēzes, kalpojot un uzturot ISKCON sludināšanas centrus un projektus pilsētās, tā nopelnot Guru un Krišnas žēlastību. Vienkārša un dabiska dzīve pati par sevi nav garīga. Tomēr Šrīla Prabhupāda gribēja, lai bhaktas arī dzīvotu un demostrētu vienkāršu dzīvi laukos. Lauku vide un dzīve ciematos daudzējādā zinā ir visdabiskākā un patīkamākā situācija, lai dzīvotu pilnvērtīgu, laimīgu un veselīgu cilvēka dzīvi un paliktu garīgā apziņā.

Es mēģināšu šeit regulāri dalīties autoritatīvā filozofijā par vienkāršu dzīvi un augstu domāšanu, kopā ar savu pieredzi, un sirsnīgi aicinu citus bhaktas darīt to pašu. Lūdzu dalieties savos jautājumos/vēlmēs/ierosinājumos kā to būtu iespējams uzlabot. Turpmāk rakstīšu angliski, bet pēc pieprasījuma pievienošu latviešu tulkojumu. Komentārus un jautājumus var publicēt abās valodās.

Harē Krišna!
Jūsu pazemīgā kalpone
Mādhavī-latā d.d.

You need to be a member of ISKCON Desire Tree | IDT to add comments!

Join ISKCON Desire Tree | IDT

Email me when people reply –