मन रे परसि हरिके चरण।

सुभग सीतल कंवल कोमल,त्रिविध ज्वाला हरण।

जिण चरण प्रहलाद परसे, इंद्र पदवी धरण।।

जिण चरण ध्रुव अटल कीन्हे, राख अपनी सरण।

जिण चरण ब्रह्मांड भेट्यो, नखसिखां सिर धरण।।

जिण चरण प्रभु परसि लीने, तेरी गोतम घरण।

जिण चरण कालीनाग नाथ्यो, गोप लीला-करण।।

जिण चरण गोबरधन धारयो, गर्व मघवा हरण।

दासि मीरा लाल गिरधर, अगम तारण तरण।।

मीराबाई

Read more…
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ISKCON Desire Tree | IDT to add comments!

Join ISKCON Desire Tree | IDT