patel vinesh suresh bhai left a comment for bhabani prasad daitapati
"so nice jagan nath"
May 14, 2019
patel vinesh suresh bhai left a comment for bhabani prasad daitapati
"hari bol"
May 14, 2019
patel vinesh suresh bhai commented on shailendra badriprasad sharma's blog post Nirjala Ekadashi Vrat Katha
"hare krisna
good katha"
May 14, 2019
patel vinesh suresh bhai left a comment for varunverma
"HARE Krisna"
May 14, 2019
patel vinesh suresh bhai left a comment for Alok Kumar Pandey
"hare krishna prabhuji"
May 14, 2019