laalit left a comment for Somendranatha Das
"hare krishna prabhuji
dandwat pranam
aap kaise hain aur delhi kab aa rahe hain"
May 14, 2019