KARTIK SHANKAR TIGADI left a comment for Saci Gaurasundara Dasa
"Hariu bol........... pr.
pamho
   thanks lot for Such a wonderful prayers for me.
urs
krishnakripa das"
May 14, 2019