BAKE BIHAIR JI DAS left a comment for jyoti rana
"Radhey Radhey jai ho Vrindavan Thakur Bake Bihari lal ji ki Hari bol
 "
May 15, 2019
BAKE BIHAIR JI DAS left a comment for naga sangeetha
"Bihari ji sada aap per kripa kare bus unki her lila ka anand lo jai ho virndaban bihari lal ji ki"
May 14, 2019