ASHISH RAMRAJ SINGH commented on Umesh modak's blog post Jagannath Vesha with Details - II
"sri sri jagannath baldev shubhadra mai ki jai"
May 14, 2019