ABHILASH KUMAR commented on vibhava krsna das's blog post Sripad Aindra Prabhu - A life of dedication and determination
"Aindra Prabhu Ki Jaya! 
Aindra Prabhu Ki Jaya! 
Aindra Prabhu Ki Jaya! 
Aindra Prabhu Ki Jaya!"
May 15, 2019