Govindam adi pursham

Sevak
Views: 143
Get Embed Code
Chanting of Lord Krishna. From the hymns of Lord Brahma (ancient sanskrit prayer)Govindam adi-purusam tam aham bhajamiVenum kvanantam aravinda-dalayataksamBarhavatamsam asitambuda-sundarangamKandarpa-koti-kamaniya-visesa-­sobhamGovindam adi-purusam tam aham bhajamiAngani yasya sakalendriya-vrtti-mantiPasyanti panti kalyanti ciram jagantiAnanda-cinmaya-sad-ujjvala-vig­rahasyaGovindam adi-purusam tam aham bhajami

You need to be a member of ISKCON Desire Tree | IDT to add comments!

Join ISKCON Desire Tree | IDT

E-mail me when people leave their comments –