Ye To Kali-Kalp HAi.....

Prajalp Hai Prajalp Hai, Sab kuch Prajalp Hai ;
Alp HAi -Alp HAi,Ye Jivan Apana Alp HAi;
Ye TO Kali Kalp HAi, Ye To Kali Kalp Hai;
Hari Nam Sankirtan Hi Ek Matra Vikalp Hai !!! 
Hari Nam Sankirtan Hi Ek Matra Vikalp HAi !!!

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ISKCON Desire Tree | IDT to add comments!

Join ISKCON Desire Tree | IDT