॥ శ్రీ దామోదరాష్టకం ॥

 

నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం

లసత్కుండలం గోకులే భ్రాజమానం |

యశోదాభియోలూఖలాద్ధావమానం

పరామృష్టమత్యంతతో ద్రుత్య గోప్యా ||

 

రుదంతం ముహుర్నేత్రయుగ్మం మృజంతం

కరాంభోజయుగ్మేన సాతంకనేత్రం 

ముహుః శ్వాసకంపత్రిరేఖాంకకంఠ-

స్థితగ్రైవ-దామోదరం భక్తిబద్ధమ్ 

 

ఇతీదృక్ స్వలీలాభిరానందకుండే 

స్వఘోషం నిమజ్జంతమాఖ్యాపయంతమ్ |

తదీయేషితాజ్ఞేషు భక్తైర్జితత్వం

పునః ప్రేమతస్తం శతావృత్తి వందే || ౩ ||

 

వరం దేవ మోక్షం న మోక్షావధిం వా

న చాన్యం వృణేఽహం వరేషాదపీహ |

ఇదం తే వపుర్నాథ గోపాలబాలం

సదా మే మనస్యావిరాస్తాం కిమన్యైః || ౪ ||

 

ఇదం తే ముఖాంభోజమత్యంతనీలైర్-

వృతం కుంతలైః స్నిగ్ధ-రక్తైశ్చ గోప్యా |

ముహుశ్చుంబితం బింబరక్తధరం మే

మనస్యావిరాస్తాం అలం లక్షలాభైః || ౫ ||

 

నమో దేవ దామోదరానంత విష్ణో

ప్రసీద ప్రభో దుఃఖజాలాబ్ధిమగ్నం |

కృపాదృష్టివృష్ట్యాతిదీనం బతాను

గృహాణేశ మాం అజ్ఞమేధ్యక్షిదృశ్యః || ౬ ||

 

కువేరాత్మజౌ బద్ధమూర్త్యైవ యద్వత్

త్వయా మోచితౌ భక్తిభాజౌ కృతౌ చ |

తథా ప్రేమభక్తిం స్వకం మే ప్రయచ్ఛ

న మోక్షే గ్రహో మేఽస్తి దామోదరేహ || ౭ ||

 

నమస్తేఽస్తు దామ్నే స్ఫురద్దీప్తిధామ్నే

త్వదీయోదరాయాథ విశ్వస్య ధామ్నే |

నమో రాధికాయై త్వదీయప్రియాయై

నమోఽనంతలీలాయ దేవాయ తుభ్యం || ౮ ||

 

ఇతి శ్రీమద్పద్మపురాణే శ్రీ దామోదరాష్టాకం సoపూర్ణం ||

 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ISKCON Desire Tree | IDT to add comments!

Join ISKCON Desire Tree | IDT