Kings in four yugas on Bhumandal

According to Bhavishya Puran (Pratisargparva – 1st Khand) following kings were present in the 1st day of 51st birthday of Brahma (Vaivaswat manu, 28th Chaturyug)

 • Sat Yuga lasts 1728000 Years (Started on Vaishakh – Shukla Paksh, Akshay Tritiya). Following are the prominent kings and the years they ruled in Bhumandal – Jambudvip:

 

 1. Vivaswan (Sun God)
 2. Vaivaswat Manu (7th Manu) (starts Suryavanshi)
 3. Ikshvaku (36000 Years)
 4. Vikukshi (35900 Years)
 5. Ripunjaya (35800 Years)
 6. Kakutstha (35700 Years)
 7. Anena (35600 Years)
 8. Prithu (35500 Years)
 9. Vishwaguswa (35400 Years)
 10. Adri (35300 Years)
 11. Bhadraswa (35200 Years)
 12. Yuvanashwa (35100 Years)
 13. Shravasta (established Shrawasti – 35000 Years)
 14. Brihadashwa (34900 Years)
 15. Kuvalashwa (34800 Years)
 16. Dridashwa (33800 Years)
 17. Nikumbhak (32800 Years)
 18. Sankatashwa (31800 Years)
 19. Prasenjeet (30800 Years)
 20. Ravanashwa (29800 Years)
 21. Mandhata (29700 Years)
 22. Purukutsa (29600 Years)
 23. Trishdashwa (29000 Years)
 24. Anranya (28000 Years)
 25. Prisdasya (6000 Years)
 26. Haryashwa (5000 Years)
 27. Vasuman (4000 Years)
 28. Tridhanwa (3000 Years) – End of 2nd phase of Sat – Yuga
 29. Traiyaruni (2000 Years)
 30. Trishanku (1000 Years) – was infamous
 31. Harishchandra (20000 Years)
 32. Rohit (20000 Years)
 33. Harit (20000 Years)
 34. Chanchubhup (20000 Years)
 35. Vijay (20000 Years)
 36. Ruk (20000 Years)
 37. Sagar (30000 Years) (Shaivite) – 3rd Phase of sat – yug mid
 38. Asamanjas (Shaivite)
 39. Anshuman (Shaivite)
 40. Dilip (Shaivite)
 41. Bhagirath (Shaivite)
 42. Shrutsen (Shaivite)
 43. Nabhag (Shaivite)
 44. Ambarish (Vishnubhakt) – 3rd phase of sat – yug ends
 45. Sindhudvipa (Vaishnav)
 46. Autashwa (Vaishnav)
 47. Rituparn (Vaishnav)
 48. Sarvakam (Vaishnav)
 49. Kalmashpad (Vaishnav)
 50. Sudas (Vaishnav)
 51. Asmak (Saudas) (Vaishnav)
 52. Harivarma
 53. Dashrath – I
 54. Dilip – I
 55. Vishwasah (10000 Years – was not pious)
 56. Khatwang (30000 Years – was born of yagya by Vasishtha)
 57. Dirghbahu (20000 Years)
 58. Sudarshan (5000 years in Sat yug + 10000 years in treat yug) – end of Sat yug

Anshik Pralay came at the end of Sat – Yuga

 • Treta Yug lasts 1296000 years (started on Vaishakh – Shukla paksha – tritiya
 1. Dilip – II (10000 Years)
 2. Raghu (10000 Years)
 3. Aj (10000 Years)
 4. Dasrath – II (10000 Years)
 5. Shri Ram Chandra (11000 Years – Vishnu Awatar)
 6. Kush (10000 Years)
 7. Atithi
 8. Nishadh
 9. Nal
 10. Nabh
 11. Pundarik
 12. Kshemdhanwa
 13. Devanik
 14. Ahinag
 15. Kuru (established Kurukshetra – 100 Yojan)
 16. Pariyatra
 17. Balsthal
 18. Uktha
 19. Vajranabhi
 20. Shanknabhi
 21. Viyuthanabhi
 22. Vishwapal
 23. Swarnanabhi
 24. Pushpasen
 25. Dhruvasandhi
 26. Apaverma
 27. Shighraganta
 28. Marupal
 29. Prasushrut
 30. Susandhi
 31. Amarvana
 32. Mahashwa
 33. Brihadwal
 34. Brihadaishan
 35. Marukshep
 36. Vatshapal
 37. Prativyom
 38. Devkar
 39. Sehdev
 40. Brihadashwa
 41. Bhanuratna
 42. Supratik
 43. Marudev
 44. Sunakshatra
 45. Keshinar
 46. Antariksha
 47. Suwarnanya
 48. Amitrajeet
 49. Brihadaj
 50. Dharmraj
 51. Kritanga
 52. Rananjay
 53. Sanjay
 54. Shakyavardhan
 55. Krodhdan
 56. Atulvikram
 57. Prasenjeet
 58. Shudrak
 59. Surath – 2nd phase of treat yug ends
 60. Chandrama (Moon) (18000 Years) (Starts Chandravanshi)
 61. Budha + Ila
 62. Pururvaki (14000 Years)
 63. Aayu (36000 Years)
 64. Nahush (36000 Years)
 65. Yayati (5 sons–3 went malechha desh and 2-Yadu & Kuru remain in Bharatvarsh)
 66. Yadu and Kuru rule for one lac years
 67. Kroshtu (60000 Years)
 68. Vrijinandh (20000 Years)
 69. Svaharthan
 70. Chitrarth
 71. Arvind
 72. Shravas
 73. Tamas
 74. Ushan
 75. Sitanshuk
 76. Kamlanshu
 77. Karavat
 78. Jyamadh
 79. Vidarbh
 80. Kradh
 81. Kuntibhoj
 82. Vrishparvan
 83. Mayavidya (10000 Years)
 84. Janmejaya
 85. Prachinwan
 86. Praveer
 87. Nabhatya
 88. Bhayad
 89. Sudyumna
 90. Bahugar
 91. Sanyati
 92. Dhanyati
 93. Aindrashwa
 94. Rantinar
 95. Sutapa
 96. Sanwaran

Anshik Pralay came by Sea at the end of Treta – Yuga for 2 years

 • Dwapar Yug lasts 864000 years (started on Bhadra – Krishna paksha – Trayodashi, Friday
 1. Sanwaran (10000 Years)
 2. Archagya (10000 Years)
 3. Suryajapi (5000 Years)
 4. Suryagya
 5. Adityavardhan
 6. Dwadasatma
 7. Diwakar
 8. Prabhakar
 9. Bhaswadatma
 10. Vivaswagya
 11. Haridaswarcham
 12. Vaikartan
 13. Akestiman
 14. Martandvatsal
 15. Mihirarth
 16. Arunpashan
 17. Dyumani
 18. Taraniyagya
 19. Vairochan
 20. Hansanyayi
 21. Vedpravardhan
 22. Savitra
 23. Dhanpal
 24. Malechhhanta
 25. Anandwardhan
 26. Dharmpal
 27. Brahmbhakt
 28. Brahmestiwardhan
 29. Atmaprapujak
 30. Parmesti
 31. Hairanyawardhan
 32. Dhatriyaji
 33. Vidhatriprapujak
 34. Druhinkratu
 35. Vairanchya
 36. Kamalasan
 37. Shamvarti
 38. Shradhdev
 39. Pitrivardhan
 40. Somdatt
 41. Saumdatti
 42. Somwardhan
 43. Avatansh
 44. Pratansh
 45. Paratansh
 46. Ayatansh
 47. Adhitansh
 48. Abhitansh
 49. Samuttansh
 50. Tansh
 51. Dushyant + Shakuntala
 52. Bharat (36000 Years)
 53. Mahabal
 54. Bhardwaj
 55. Manyuman (18000 Years)
 56. Brihatkshetra
 57. Suhotra
 58. Vitihotra (10000 Years)
 59. Yagyahotra
 60. Shakrahotra*
 61. Pratapendra
 62. Mandalik
 63. Vijayendra
 64. Dhanurdipta
 65. Shakrahotra* (again came to earth with the help of Indra and defeat Dhanurdipt)
 66. Hasti (10000 Years – established hastinapur)
 67. Ajmidh
 68. Rakshapal
 69. Sushmyarna
 70. Kuru (12000 Years – went swarg with body) – Third phase of Dwapar yug ends
 71. Jahnu
 72. Surath
 73. Vidurath
 74. Sarvabhaum
 75. Jaysen
 76. Arnav
 77. Ayutayu (10000 Years)
 78. Akrodhan (10000 Years)
 79. Riksh (10000 Years)
 80. Bhimsen (10000 Years)
 81. Dilip (10000 Years)
 82. Pratip (5000 Years)
 83. Shantanu (1000 Years)
 84. Vichitravirya (200 Years)
 85. Pandu (500 Years)
 86. Dhritrashtra (60 Years)
 87. Yudhistir (36 Years) – End of Dwapar Yuga

Anshik Pralay came through war (Mahabharat at the end of Dwapar – Yuga for 18 Days)

 • Kali Yug lasts 432000 years (started at the time Lord Krishna left Bhumandal – 18th February 3102 BC)
 1. Yudhistir
 2. Parikshit
 3. Janmejay (did sharpmedhi yagya and killed many big snakes)
 4. Shatanik
 5. Yagyadatta
 6. Nishchakra
 7. Ushtra
 8. Chitrarath
 9. Dhritiman
 10. Susena
 11. Sunith
 12. Makhpal
 13. Chakshun
 14. Sukhvant
 15. Paripakva
 16. Sunay
 17. Medhavi
 18. Nripanjay
 19. Mridu
 20. Timjyoti
 21. Brihadrath
 22. Vasudev
 23. Shatanik
 24. Udayan
 25. Ahinar
 26. Nirmitra
 27. Kshemak (killed by malechha)
 28. Pradyot (did Malechhyagya and killed many Malechha and called Malechhhanta)
 29. Vedvan
 30. Sunand (Last king with no son. He died and the era of Malechha began)

Malechha Country

 • Malechha dharma – Vishnubhakti, worship fire, non – violence, austerity and sense control.
 • When 8200 years was left for Kaliyuga, then Adam and Hawa came
 1. Adam + Hawwa
 2. Svet (112 years)
 3. Anuh
 4. Kinash
 5. Mahallal
 6. Mangar
 7. Virad
 8. Hanuk (devotee of Vishnu)
 9. Matokshil
 10. Lomak
 11. Nuah (Anshik parlay came)
 12. Sim, Sham (Hom) and Bhav (Yakut)
 13. Yakut had 7 sons (Jumra, Majuj, Madi, Yunam, Tuvlom, Sak, Tiras)
 14. Yunam had 4 sons (Ilish, Tarlish, Kini, Hudey(
 15. Sham had 4 sons (Kush, Mishra, Kuj and Kanaa). 6 Sons were born to Kush (Sava, Habil, Saravat, Urgam, Savtika, Nimruh)
 16. Elder son of Nuah was Sim. He ruled for 500 years.
 17. Arkansad (Son of Sim – rule for 434 years)
 18. Singhal (460 years)
 19. Ibna (460 years)
 20. Falaj (240 years)
 21. Rau (237 years)
 22. Jooj (237 years)
 23. Nahoor (160 Years)
 24. Tahar (160 years)
 25. Aviram
 26. Nahoor
 27. Haran
 • By the curse of Goddess Saraswati, the Malechha King used Malechha language. Two main branches of Malechha language are: Yavani and Gurundika (English). These are further classified into 4 lacs minute variations.
 • At the end of 2000 years of Kaliyuga, Musha became the Guru of Malechha and he spread his own view in the whole world.
 • At the end of 1000 years of Kaliyuga, Kashyap + Aryavati came from Swarga to Brahmavrat and 10 sons were born to them. Their names are:
 • Upadhyay, Dikshit, Pathak, Shukla, Mishra, Agnihotri, Dwivedi, Trivedi, Pandey and Chaturvedi.
 • Goddess Saraswati was please to Kashyap. He prayed to the Goddess Saraswati and told to attract Malecchhas and spread Sanskrit everywhere. She became pleased and gave him boon. After that, Kashyap went to Mishra (Egypt) and make Malecchhas his follower and rule for 120 years. He made them Brahman and lives in Aryavrat.
 1. Kashyap
 2. Prithu
 3. Magadh
 4. Shishunag (100 Years)
 5. Kakverma (90 Years)
 6. Kshemdharma (80 Years)
 7. Kshaitroja (70 Years)
 8. Vedmishra (60 years)
 9. Ajatripu (Ajatshatru) (50 years)
 10. Darbhak (40 years)
 11. Udayashra (30 years)
 12. Nandvardhan (20 years)
 13. Nand (20 years)
 14. Pranand (10 years)
 15. Papranand (10 years)
 16. Samanand (20 Years)
 17. Priyanand (20 Years)
 18. Devanand (20 Years)
 19. Yagyabhanga (10 Years)
 20. Mauryanand (10 years)
 21. Mahanand (10 Years)

 

 • Lord Buddha era and follower:
 1. Gautam Buddha (10 years)
 2. Shakyamuni (20 Years)
 3. Sudhodhan (30 Years)
 4. Shakyasingh (60 Years)
 5. Buddhasingh (30 Years)
 6. Chandragupta (60 years)
 7. Bindusar
 8. Ashok
 • Ath the time of Ashok, one Brahman of Kanyabhuj, went to Mt. Abu and had done the Brahmotra. At that time from the Yagyakunda, 4 Kshatriyas were born:

 

 • Parmar (Samvedi)
 • Chauhan (Krishnayajurvedi)
 • Gaharwar (Shukla Yajurvedi)
 • Parihar (Atharvavedi)

 

 • They destroyed the descendent of Ashoka and eradicated Buddha dharma from India.
 • At the end of 3710 years of Kaliyuga, Parmar king ruled
  • Parmar
  • Muhammad
  • Devapi
  • Devdoot
  • Gandharvasen
  • Shank
  • Vikramaditya
  • Pandava receive curse from Lord Shiva at the time of death of their 5 children by Ashwathama, when they were sleeping. They got the curse that they will born in Kaliyuga:
   • Krishna (Udal – Uday Singh)
   • Vaikunth Dham (Ahlad – Guru of Udal)
   • Lord Shiva (Raktabeej)
   • Dhrishtrashtra (Prithviraj Chauhan)
   • Karna (Tarak)
   • Draupadi (Daughter of Prithviraj – Bela)
   • Yudhishtir (Malkhan – Balkhani)
   • Arjun (Brahmanand)
   • Bhima (Veeran)
   • Nakul (Ratna Bhanu)
   • Sehdev (Devsingh)
   • Bharat varsh in Kaliyuga has reduced to:
    • East – Kapil
    • West – Sindhu
    • North – Badrikshetra
    • South – Setuband
    • 18 states in Bharatvarsh are:
     • Indraprashtha
     • Panchal
     • Kurukshetra
     • Kapil
     • Antarvedi
     • Braj
     • Ajmer
     • Marwar
     • Gujarat
     • Maratha
     • Madras
     • Odisa
     • Ujjain
     • Andhra
     • Banga
     • Gaura
     • Magadh
     • Kaushal

 

 

 

 

 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ISKCON Desire Tree | IDT to add comments!

Join ISKCON Desire Tree | IDT