inititation ceremony by gopal krishna goswami (135)