Spiritual Names on T

Tadakaha   
Tadakari   
Tadita   
Taijasatmika   
Taittareya   
Talanka   
Tamala Kartika   
Tamala Krsna   
Tamala Lata
Tamalananda   
Tamoha   
Tamohara   
Tamopaha   
Tamra   
Tamraparni  
Tanumadhya
Tapahpunja   
Tapakariṇi
Tapan Acarya
Tapan Misra   
Tapanacarya   
Tapas   
Tapasvani   
Tapasvini   
Tapasya   
Tapati   
Tapomaya   
Tapomurti   
Taponidhi   
Tara   
Taracandra   
Taraka   
Tarakanatha   
Tarakara   
Taraksa   
Tarani   
Tarini Radha
Tarkikcuramoni   
Tarksi   
Tarksya   
Taru   
Taruni   
Tarunkanti   
Tarunkrsna
Tatpara   
Tattvadarsan   
Tattva-dasini   
Tattvavada   
Tattvavit   
Tejah Prakasa   
Tejiyas   
Tejomaya   
Tejovati       
Thakur Haridas
Thakura Hari   
Tilaka   
Tilakinatha   
Tilakini   
Tirtha   
Tirthada   
Tirthakara       
Tirthanga   
Tirthanidhi   
Tirthapada   
Tirthapavana   
Tirthaprada   
Tirtharaja   
Tirtharaja
Tirtharthi   
Tirthasadaka   
Tirvmangala   
Titiksa   
Tosan Krsna   
Tosana   
Tosapita   
Tota Gopinatha
Tradhisa   
Trai   
Trailokyasundari   
Tranakarta   
Trayi    
Tribhaganga Mohan
Tribhanga   
Tribhangananda   
Tribhuvanapati   
Tribhuvanatha   
Tribhuvanesvari   
Tridandi   
Tridhama
Trigatra   
Triguna   
Trikavasa   
Trilocana   
Trilokanatha   
Trilokatma   
Trilokesa   
Trilokesvara   
Trimalla-bhatta   
Tripada   
Tripurari   
Trisakti   
Trivarga   
Triveni   
Trivikrama
Triyogi   
Triyuga   
Trnavarta-ghatana   
Trpti   
Tryadhisa   
Tukarama   
Tulasi   
Tulasi Ananda
Tulasi Carana
Tulasi Mashjari
Tulasi Prema
Tulasi Priya
Tulasiananda   
Tulasi-carana   
Tulasi-manjari   
Tulasipati   
Tulasipriya   
Tulasivallabha   
Tulsi Gopi
Tungabhadra   
Tungavidya   
Tungavidya  Gopi
Tungavidya  Sakhi
Turiya   
Tusita   
Tusta Krsna   
Tusti   
Tyaga   
Tyagisvara