1. ஜே ஆனிலோ பிரேம தன கொருணா ப்ரச்சூர்

ஹேனோ ப்ரபு கோத்தா கேலா ஆச்சார்ய டாகூர்

 

2. காஹா மோரா ஸ்வரூப் ரூப காஹா சனாதன்

காஹா தாஸ ரகுநாத்த பதித்த பாவன்

 

3. காஹா மோரா பட்டஜுக காஹா கவிராஜ்

ஏக்க காலே கோத்தா கேலா கோரா நட்டராஜ்

 

4. பாஷாணே குட்டிபோ மாத்தா அனலே பஷிபோ

கௌராங்க குணேர நிதி கோத்தா கேலே பாபோ

 

5. ஸே ஸபா ஸங்கீர ஸங்கே ஜே கொய்லோ பிலாஸ்

ஸே ஸங்க நா பாய்யா கான்தேநரோத்தம தாஸ்

You need to be a member of ISKCON Desire Tree | IDT to add comments!

Join ISKCON Desire Tree | IDT

Email me when people reply –