Volunteer

SHRI RADHA SAHASRA NAMA STOTRA . PART TWO.Text 31
jitendriya suddha-sattva
kulina kula-dipika
dipa-priya dipa-datri
vimala vimalodaka
She has conquered Her senses (jitendriya). She is situated in pure goodness (suddha-sattva), born in a noble family (kulina), the lamp illuminating Her family (kula-dipika), fond of lamps (dipa-priya), the giver of the lamp (dipa-datri), pure (vimala), and the sacred river (vimalodaka).
Text 32
kantara-vasini krsna
krsnacandra-priya matih
anuttara duhkha-hantri
duhkha-kartri kulodvaha
She lives in a forest (kantara-vasini). She is Lord Krsna's beloved (krsna and krsnacandra-priya). She is thoughtfulness (mati), unsurpassed (anuttara), the remover of sufferings (duhkha-hantri), the creator of sufferings (duhkha-kartri), and the noblest in Her family (kulodvaha).
Text 33
matir laksmir dhrtir lajja
kantih pustih smrtih ksama
ksirodasayini devi
devari-kula-mardini
She is thoughtfulness (mati), Goddess Laksmi (laksmi), perseverance (dhrti), modesty (lajja), beauty (kanti), fulfillment (pusti), memory (smrti), patience (ksama), she who lies down on the ocean of milk (ksirodasayini), the goddess (devi), and the crusher of Lord Krsna's enemies (devari-kula-mardini).
Text 34
vaisnavi ca maha-laksmih
kula-pujya kula-priya
samhartri sarva-daityanam
savitri veda-gamini
She is Lord Visnu's consort (vaisnavi), Goddess Maha-Laksmi (maha-laksmi), worshiped by Her family (kula-pujya), dear to Her family (kula-priya), the destroyer of all the demons (samhartri sarva-daityanam), the gayatri mantra (savitri), and a follower of the Vedas (veda-gamini).
Text 35
vedatita niralamba
niralamba-gana-priya
niralamba-janaih pujya
niraloka nirasraya
She is beyond the Vedas (vedatita), liberated (niralamba), dear to the liberated (niralamba-gana-priya), worshiped by the liberated (niralamba-janaih pujya), unseen by conditioned souls (niraloka), and independent (nirasraya).
Text 36
ekanga sarvaga sevya
brahma-patni sarasvati
rasa-priya rasa-gamya
rasadhisthatr-devata
She has one form (ekanga). She is all-pervading (sarvaga), the supreme object of worship (sevya), Brahma's wife (brahma-patni), Goddess Sarasvati (sarasvati), fond of the rasa dance (rasa-priya), the girl Lord Krsna approaches in the rasa dance (rasa-gamya), and the predominating Deity of the rasa dance (rasadhisthatr-devata).
Text 37
rasika rasikananda
svayam rasesvari para
rasa-mandala-madhyastha
rasa-mandala-sobhita
She enjoys the transcendental mellows (rasika) and tastes the bliss of the transcendental mellows (rasikananda). She is the queen of the rasa dance (svayam rasesvari), transcendental (para), the girl who stays in the middle of the rasa dance circle (rasa-mandala-madhyastha), and the girl who beautifies the rasa dance circle (rasa-mandala-sobhita).
Text 38
rasa-mandala-sevya ca
rasa-krida manohara
pundarikaksa-nilaya
pundarikaksa-gehini
She is served in the rasa dance circle (rasa-mandala-sevya), and She enjoys the pastime of the rasa dance (rasa-krida). She is beautiful (manohara), Her dark eyes are lotus flowers (pundarikaksa-nilaya), and She is the wife of lotus-eyed Krsna (pundarikaksa-gehini).
Text 39
pundarikaksa-sevya ca
pundarikaksa-vallabha
sarva-jivesvari sarva-
jiva-vandya parat para
She is served by lotus-eyed Krsna (pundarikaksa-sevya), dear to lotus-eyed Krsna (pundarikaksa-vallabha), the queen of all living entities (sarva-jivesvari), worshiped by all living entities (sarva-jiva-vandya), and greater than the greatest (parat para).
Text 40
prakrtih sambhu-kanta ca
sadasiva-manohara
ksut pipasa daya nidra
bhrantih srantih ksamakula
She is the goddess of the material nature (prakrti), and the beautiful wife of Lord Siva (sambhu-kanta and sadasiva-manohara). She is hunger (ksut), thirst (pipasa), mercy (daya), sleep (nidra), bewilderment (bhranti), exhaustion (sranti), and patience (ksamakula).
Text 41
vadhu-rupa gopa-patni
bharati siddha-yogini
satya-rupa nitya-rupa
nityangi nitya-gehini
She is a young girl (vadhu-rupa), the wife of a gopa (gopa-patni), the goddess of eloquence (bharati), and perfect in the science of yoga (siddha-yogini). Her form is eternal (satya-rupa, nitya-rupa, and nityangi), and She is Lord Krsna's wife eternally (nitya-gehini).
Text 42
sthana-datri tatha dhatri
maha-laksmih svayam-prabha
sindhu-kanya sthana-datri
dvaraka-vasini tatha
She gives Her devotees their homes (sthana-datri). She is the mother (dhatri), Goddess Maha-Laksmi (maha-laksmi), self-effulgent (svayam-prabha), the daughter of the milk ocean (sindhu-kanya), and she who resides in Dvaraka (dvaraka-vasini).
Text 43
buddhih sthitih sthana-rupa
sarva-karana-karana
bhakti-priya bhakti-gamya
bhaktananda-pradayini
She is intelligence (buddhi), steadiness (sthiti and sthana-rupa), the cause of all causes (sarva-karana-karana), fond of serving Lord Krsna (bhakti-priya), approached by devotional service (bhakti-gamya), and the giver of bliss to the devotees (bhaktananda-pradayini).
Text 44
bhakta-kalpa-drumatita
tathatita-guna tatha
mano-'dhisthatr-devi ca
krsna-prema-parayana
She is more than a kalpa-vrksa tree for the devotees (bhakta-kalpa-drumatita), the possessor of the greatest transcendental virtues (atita-guna), the predominating Deity of the heart (mano-'dhisthatr-devi), and the girl completely in love with Lord Krsna (krsna-prema-parayana).
Text 45
niramaya saumya-datri
tatha madana-mohini
ekanamsa siva ksema
durga durgati-nasini
She is free from all disease (niramaya), the most gentle, kind, and generous (saumya-datri), more charming than Kamadeva (madana-mohini), one without a second (eka and anamsa), the wife of Lord Siva (siva and durga), happiness and auspiciousness personified (ksema), and the person who destroys all calamities (durgati-nasini).
Text 46
isvari sarva-vandya ca
gopaniya subhankari
palini sarva-bhutanam
tatha kamanga-harini
She is the supreme controller (isvari), worshiped by all (sarva-vandya), reclusive (gopaniya), the giver of auspiciousness (subhankari), the protectress of all living entities (palini sarva-bhutanam), and the wife of Lord Siva who destroyed Kamadeva's body (kamanga-harini).
Text 47
sadyo-mukti-prada devi
veda-sara parat para
himalaya-suta sarva
parvati girija sati
She is the person who quickly gives liberation (sadyo-mukti-prada), the goddess (devi), the essence of the Vedas (veda-sara), greater than the greatest (parat para), and Goddess Parvati (himalaya-suta, sarva, parvati, girija, and sati).
Text 48
daksa-kanya deva-mata
manda-lajja hares tanuh
vrndaranya-priya vrnda
vrndavana-vilasini
She is Daksa's daughter (daksa-kanya), the demigods' mother (deva-mata), bold (manda-lajja), Lord Hari's own transcendental form (hares tanuh), fond of Vrndavana (vrndaranya-priya), goddess Vrnda (vrnda), and the girl who enjoys pastimes in Vrndavana (vrndavana-vilasini).
Text 49
vilasini vaisnavi ca
brahmaloka-pratisthita
rukmini revati satya-
bhama jambavati tatha
She is playful (vilasini), Lord Visnu's companion (vaisnavi), the predominating goddess of the spiritual world (brahmaloka-pratisthita), Rukmini (rukmini), Revati (revati), Satyabhama (satyabhama), and Jambavati (jambavati).
Text 50
sulaksmana mitravinda
kalindi jahnu-kanyka
paripurna purnatara
tatha haimavati gatih
She is Sulaksmana (sulaksmana), Mitravinda (mitravinda), Kalindi (kalindi), Jahnavi (jahnu-kanyka), most perfect (paripurna and purnatara), Goddess Parvati (haimavati), and the supreme goal of life (gati).
Text 51
apurva brahma-rupa ca
brahmanda-paripalini
brahmanda-bhanda-madbyastha
brahmanda-bhanda-rupini
She is unprecedented (apurva), spiritual (brahma-rupa), the protectress of the universe (brahmanda-paripalini), the goddess who enters the material universe (brahmanda-bhanda-madbyastha), the goddess who Herself is the material universe (brahmanda-bhanda-rupini).
Text 52
anda-rupanda-madhyastha
tathanda-paripalini
anda-bahyanda-samhartri
siva-brahma-hari-priya
She is the goddess who is the material universe (anda-rupa), the goddess who has entered the material universe (anda-madhyastha), the protectress of the material universe (anda-paripalini), the goddess who is beyond the material universe (anda-bahya), the destroyer of the material universe (anda-samhartri), and she who is dear to Siva, Brahma, and Visnu (siva-brahma-hari-priya).
Text 53
maha-visnu-priya kalpa-
vrksa-rupa nirantara
sara-bhuta sthira gauri
gaurangi sasi-sekhara
She is Lord Maha-Visnu's beloved (maha-visnu-priya), a kalpa-vrksa tree (kalpa-vrksa-rupa), eternal (nirantara and sthira), the best (sara-bhuta), fair (gauri and gaurangi), and Lord Siva's wife (sasi-sekhara).
Text 54
sveta-campaka-varnabha
sasi-koti-sama-prabha
malati-malya-bhusadhya
malati-malya-dharini
She is fair as a sveta campaka flower (sveta-campaka-varnabha), splendid as millions of moons (sasi-koti-sama-prabha), and decorated with jasmine garlands (malati-malya-bhusadhya and malati-malya-dharini).
Text 55
krsna-stuta krsna-kanta
vrndavana-vilasini
tulasy-adhisthatr-devi
samsararnava-para-da
She is praised by Krsna (krsna-stuta) and loved by Krsna (krsna-kanta). She enjoys pastimes in Vrndavana (vrndavana-vilasini). She is Goddess Tulasi (tulasy-adhisthatr-devi). She carries one to the farther shore of the ocean of birth and death (samsararnava-para-da).
Text 56
saradaharadambhoda
yasoda gopa-nandini
atita-gamana gauri
paranugraha-karini
She gives what is the best (sarada). She gives food (aharada). She gives water (ambhoda). She gives fame (yasoda). She is a gopa's daughter (gopa-nandini), very graceful (atita-gamana), fair (gauri), and kind to others (paranugraha-karini).
Text 57
karunarnava-sampurna
karunarnava-dharini
madhavi madhava-mano-
harini syama-vallabha
She is a flooding ocean of mercy (karunarnava-sampurna and karunarnava-dharini). She is Lord Krsna's beloved (madhavi and syama-vallabha), and she charms Lord Krsna's heart (madhava-mano-harini).
Text 58
andhakara-bhaya-dhvasta
mangalya mangala-prada
sri-garbha sri-prada srisa
sri-nivasacyutapriya
She removes the fear of darkness (andhakara-bhaya-dhvasta). She is auspicious (mangalya), the giver of auspiciousness (mangala-prada), the mother of all beauty (sri-garbha), the giver of beauty (sri-prada), the queen of beauty (srisa), the abode of beauty (sri-nivasa), and the beloved of the infallible Supreme Personality of Godhead (acyutapriya).
Text 59
sri-rupa sri-hara srida
sri-kama sri-svarupini
sridamananda-datri ca
sridamesvara-vallabha
She is the form of beauty (sri-rupa and sri-svarupini), the remover of beauty (sri-hara), the giver of beauty (srida), the desire for beauty (sri-kama), the giver of bliss to Sridama (sridamananda-datri), and dear to Sridama's master (sridamesvara-vallabha).
Text 60
sri-nitamba sri-ganesa
sri-svarupasrita srutih
sri-kriya-rupini srila
sri-krsna-bhajananvita
She has beautiful hips (sri-nitamba). She is the beautiful queen of the gopis (sri-ganesa). She is beautiful (sri-svarupasrita and srila). She is the Vedas (sruti) and the activities of devotional service (sri-kriya-rupini). She devotedly worships Sri Krsna (sri-krsna-bhajananvita)

You need to be a member of ISKCON Desire Tree | IDT to add comments!

Join ISKCON Desire Tree | IDT

Email me when people reply –

Replies

This reply was deleted.