Blog

Krishna Ka Baasuri

A Hindi Poem On Lord Krishna

Sunder hai Shyam hamara
koi nahai hai unkae jaisae
Saare vishva mai hai athi sundar Shyama

kaam dev bhi manmohith howe

Ram aur Shyam hai dho
vishva me sundhar Dho Bhagavan
Ekh Trettha me aaye ,Ekh Dwapar me
par dhoono kai Param Aanandh


Shyama ke murali sunee
aur aanand chiktsya me Baage unke sharano me
Gopa aur Gopiya kaaam chodke Adhoora
bhule saare samsar aur chale basuri sunne

Vah Kya Kismath hai Tumaari baasuri ka
Hame bhi tumari Baasure bana de Shyama
Voh tumare hontho pe din raath rahatha hai
na kisi Gopi ko ,na kisi aur ko voh Sthaan mila hai

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of ISKCON Desire Tree | IDT to add comments!

Join ISKCON Desire Tree | IDT