ISKCON Desire Tree - Devotee Network

Connecting Devotees Worldwide - In Service Of Srila Prabhupada

Rohit Kharwal's Blog (1,311)

Bhagavad-gita As It Is - 16.16

TEXT 16
aneka-citta-vibhranta

moha-jala-samavrtah

prasaktah kama-bhogesu

patanti narake 'sucau

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on March 22, 2019 at 1:02pm — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 16.13-15

TEXTS 13-15
idam adya maya labdham

imam prapsye manoratham

idam astidam api me

bhavisyati punar dhanam

asau maya hatah satrur

hanisye caparan api

isvaro 'ham aham bhogi

siddho 'ham balavan sukhi

adhyo 'bhijanavan asmi

ko 'nyo 'sti sadrso maya

yaksye dasyami modisya

ity…
Continue

Added by Rohit Kharwal on March 20, 2019 at 12:37pm — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 16.11-12

TEXTS 11-12
cintam aparimeyam ca

pralayantam upasritah

kamopabhoga-parama

etavad iti niscitah

asa-pasa-satair baddhah

kama-krodha-parayanah

ihante kama-bhogartham

anyayenartha-sancayan…

Continue

Added by Rohit Kharwal on March 19, 2019 at 12:30pm — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 16.10

TEXT 10
kamam asritya duspuram

dambha-mana-madanvitah

mohad grhitvasad-grahan

pravartante 'suci-vratah

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on March 18, 2019 at 10:23am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 16.9

TEXT 9
etam drstim avastabhya

nastatmano 'lpa-buddhayah

prabhavanty ugra-karmanah

ksayaya jagato 'hitah

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on March 14, 2019 at 10:50am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 16.8

TEXT 8
asatyam apratistham te

jagad ahur anisvaram

aparaspara-sambhutam

kim anyat kama-haitukam

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on March 13, 2019 at 11:55am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 16.7

TEXT 7
pravrttim ca nivrttim ca

jana na vidur asurah

na saucam napi cacaro

na satyam tesu vidyate

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on March 12, 2019 at 4:46pm — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 16.6

TEXT 6
dvau bhuta-sargau loke 'smin

daiva asura eva ca

daivo vistarasah prokta

asuram partha me srnu

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on March 11, 2019 at 11:36am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 16.5

TEXT 5
daivi sampad vimoksaya

nibandhayasuri mata

ma sucah sampadam daivim

abhijato 'si pandava

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on March 7, 2019 at 10:11am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 16.4

TEXT 4
dambho darpo 'bhimanas ca

krodhah parusyam eva ca

ajnanam cabhijatasya

partha sampadam asurim

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on March 6, 2019 at 9:58am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 16.1-3

TEXTS 1-3
sri-bhagavan uvaca

abhayam sattva-samsuddhir

jnana-yoga-vyavasthitih

danam damas ca yajnas ca

svadhyayas tapa arjavam

ahimsa satyam akrodhas

tyagah santir apaisunam

daya bhutesv aloluptvam

mardavam hrir acapalam

tejah ksama dhrtih saucam

adroho nati-manita

bhavanti…
Continue

Added by Rohit Kharwal on February 28, 2019 at 10:21am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 15.20

TEXT 20
iti guhyatamam sastram

idam uktam mayanagha

etad buddhva buddhiman syat

krta-krtyas ca bharata

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on February 27, 2019 at 10:50am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 15.19

TEXT 19
yo mam evam asammudho

janati purusottamam

sa sarva-vid bhajati mam

sarva-bhavena bharata

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on February 26, 2019 at 8:43am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 15.18

TEXT 18
yasmat ksaram atito 'ham

aksarad api cottamah

ato 'smi loke vede ca

prathitah purusottamah

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on February 25, 2019 at 12:41pm — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 15.17

TEXT 17
uttamah purusas tv anyah

paramatmety udahrtah

yo loka-trayam avisya

bibharty avyaya isvarah

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on February 21, 2019 at 10:46am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 15.16

TEXT 16
dvav imau purusau loke

ksaras caksara eva ca

ksarah sarvani bhutani

kuta-stho 'ksara ucyate

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on February 20, 2019 at 1:08pm — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 15.15

TEXT 15
sarvasya caham hrdi sannivisto

mattah smrtir jnanam apohanam ca

vedais ca sarvair aham eva vedyo

vedanta-krd veda-vid eva caham

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on February 18, 2019 at 9:59am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 15.14

TEXT 14
aham vaisvanaro bhutva

praninam deham asritah

pranapana-samayuktah

pacamy annam catur-vidham

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on February 15, 2019 at 3:38pm — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 15.13

TEXT 13
gam avisya ca bhutani

dharayamy aham ojasa

pusnami causadhih sarvah

somo bhutva rasatmakah

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on February 14, 2019 at 9:41am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 15.12

TEXT 12
yad aditya-gatam tejo

jagad bhasayate 'khilam

yac candramasi yac cagnau

tat tejo viddhi mamakam

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on February 13, 2019 at 3:13pm — No Comments

Receive Daily Nectar

Online Statistics

Addon Services

For more details:
Click here 


Back to Godhead Magazine !

For more details:
English | Hindi

© 2019   Created by ISKCON desire tree network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service