ISKCON Desire Tree - Devotee Network

Connecting Devotees Worldwide - In Service Of Srila Prabhupada

Rohit Kharwal's Blog (1,333)

Bhagavad-gita As It Is - 17.17

TEXT 17
sraddhaya paraya taptam

tapas tat tri-vidham naraih

aphalakanksibhir yuktaih

sattvikam paricaksate

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on May 23, 2019 at 10:26am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 16.16

TEXT 16
manah-prasadah saumyatvam

maunam atma-vinigrahah

bhava-samsuddhir ity etat

tapo manasam ucyate

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on May 22, 2019 at 9:48am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 17.15

TEXT 15
anudvega-karam vakyam

satyam priya-hitam ca yat

svadhyayabhyasanam caiva

van-mayam tapa ucyate

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on May 21, 2019 at 9:53am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 17.14

TEXT 14
deva-dvija-guru-prajna-

pujanam saucam arjavam

brahmacaryam ahimsa ca

sariram tapa ucyate

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on May 20, 2019 at 10:10am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 17.13

TEXT 13
vidhi-hinam asrstannam

mantra-hinam adaksinam

sraddha-virahitam yajnam

tamasam paricaksate

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on May 17, 2019 at 2:22pm — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 17.12

TEXT 12
abhisandhaya tu phalam

dambhartham api caiva yat

ijyate bharata-srestha

tam yajnam viddhi rajasam

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on May 15, 2019 at 2:13pm — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 17.11

TEXT 11
aphalakanksibhir yajno

vidhi-disto ya ijyate

yastavyam eveti manah

samadhaya sa sattvikah

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on May 14, 2019 at 10:01am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 17.8-10

TEXT 8-10
ayuh-sattva-balarogya-

sukha-priti-vivardhanah

rasyah snigdhah sthira hrdya

aharah sattvika-priyah

katv-amla-lavanaty-usna-

tiksna-ruksa-vidahinah

ahara rajasasyesta

duhkha-sokamaya-pradah

yata-yamam gata-rasam

puti paryusitam ca yat

ucchistam api camedhyam

bhojanam…
Continue

Added by Rohit Kharwal on May 9, 2019 at 2:27pm — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 17.7

TEXT 7
aharas tv api sarvasya

tri-vidho bhavati priyah

yajnas tapas tatha danam

tesam bhedam imam srnu

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on April 30, 2019 at 4:48pm — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 16.5-6

TEXTS 5-6
asastra-vihitam ghoram

tapyante ye tapo janah

dambhahankara-samyuktah

kama-raga-balanvitah

karsayantah sarira-stham

bhuta-gramam acetasah

mam caivantah sarira-stham

tan viddhy asura-niscayan…

Continue

Added by Rohit Kharwal on April 29, 2019 at 2:23pm — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 17.4

TEXT 4
yajante sattvika devan

yaksa-raksamsi rajasah

pretan bhuta-ganams canye

yajante tamasa janah

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on April 26, 2019 at 2:54pm — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 17.3

TEXT 3
sattvanurupa sarvasya

sraddha bhavati bharata

sraddha-mayo 'yam puruso

yo yac-chraddhah sa eva sah

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on April 24, 2019 at 9:34am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 17.2

TEXT 2
sri-bhagavan uvaca

tri-vidha bhavati sraddha

dehinam sa svabhava-ja

sattviki rajasi caiva

tamasi ceti tam srnu

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on April 16, 2019 at 9:23am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 17.1

TEXT 1
arjuna uvaca

ye sastra-vidhim utsrjya

yajante sraddhayanvitah

tesam nistha tu ka krsna

sattvam aho rajas tamah

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on April 15, 2019 at 10:30am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 16.24

TEXT 24
tasmac chastram pramanam te

karyakarya-vyavasthitau

jnatva sastra-vidhanoktam

karma kartum iharhasi

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on April 12, 2019 at 10:06am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 16.23

TEXT 23
yah sastra-vidhim utsrjya

vartate kama-karatah

na sa siddhim avapnoti

na sukham na param gatim

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on April 10, 2019 at 9:50am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 16.22

TEXT 22
etair vimuktah kaunteya

tamo-dvarais tribhir narah

acaraty atmanah sreyas

tato yati param gatim

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on April 9, 2019 at 12:51pm — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 16.21

TEXT 21
tri-vidham narakasyedam

dvaram nasanam atmanah

kamah krodhas tatha lobhas

tasmad etat trayam tyajet

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on April 8, 2019 at 9:37am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 18.20

TEXT 20
asurim yonim apanna

mudha janmani janmani

mam aprapyaiva kaunteya

tato yanty adhamam gatim

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on April 5, 2019 at 10:54am — No Comments

Bhagavad-gita As It Is - 16.19

TEXT 19
tan aham dvisatah kruran

samsaresu naradhaman

ksipamy ajasram asubhan

asurisv eva yonisu

SYNONYMS…
Continue

Added by Rohit Kharwal on April 1, 2019 at 12:22pm — No Comments

Monthly Archives

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Receive Daily Nectar

Online Statistics

Addon Services

For more details:
Click here 


Back to Godhead Magazine !

For more details:
English | Hindi

© 2019   Created by ISKCON desire tree network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service